propozície Novohradský pedál 2017

         

   Propozície k 3. ročníku pretekov na horských bicykloch & detskej TOUR

N O V O H R A D S K Ý    P E D Á L  2017

 Súčasťou sú preteky detí - detská TOUR

 

Dátum konania pretekov: 21/05/2017

 Miesto štartu a cieľa: priehrada Ľadovo Lučenec

Registrácia: od 09:00 do 10:45 hod

Organizátor: V.Duzbaba, tel: 0907 181838

Spoluorganizátor: ZŠ M.R Štefánika a Mesto Lučenec

Stavba trate: V.Duzbaba

Hlavná usporiadateľka: Mgr. Veronika Danková

 Kategórie:

 Baby  4 a menej rokov, dĺžka trate 100m, povrch tráva (môže byť odrážadlo)

 Mikro 5 - 7 rokov, dĺžka trate 700m, povrch tráva, terén

 Mini 8 - 10 rokov, dĺžka trate 1400m, povrch tráva, terén

 Žiaci / žiačky 11 - 15 rokov, dĺžka trate 3000m, povrch tráva, terén, asfalt

Junior / juniorky 16 – 18 rokov, dĺžka trate 25 km, povrch tráva, terén, asfalt

 Muži elite / ženy elite  18+  rokov, dĺžka trate 50 km, povrch tráva, terén, asfalt

Muži 39+ , dĺžka trate  50 km, povrch tráva, terén, asfalt

Muži / ženy HOBBY  18+  rokov, dĺžka trate 25 km, povrch tráva, terén, asfalt

 Prihlásenie na preteky:

Internetom: na preteky sa môžete prihlásiť on-line do 10.5.2017 do 12:00 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu..

Číslo účtu na úhradu štartovného je: Tatra Banka SK5711000000002610159771

Variabilný symbol: uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMRRRR.

Do poznámky pre prijímateľa uviesť meno, resp. mená pretekárov, za ktorých je platené štartovné.

Je nutné si po úhrade štartovného vytlačiť prihlášku , ktorá je dokladom o zaplatení a príde na email.

 

- Osoby do 18 rokov v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu, sú povinné doložiť písomný súhlas rodičov. Bez tohto súhlasu im nebude umožnené štartovať, aj v prípade vyplatenia štartovného.

* POZOR !

- prihlásení, do 10.5.2017 platia štartovné vo výške  10,-eur  s nárokom na balíček, po 10.5.2017 alebo na mieste štartu je štartovné vo výške 15,-eur bez balíčka

 - neprihlásení resp. neskoro prihlásení (nedodržanie termínu): 15,-eur

Štartovné:

€0  - kategória Baby

 €3 - kategória Mikro až Mini

 €3 – kategória Žiaci / Žiačky

 €10 a na mieste €15* – Ženy/ Muži/Junior/

Pre detské kategórie je v cene štartovného: štartovné číslo, nápoj, sladká odmena,  zabezpečená prvá pomoc, skákací hrad, maľovanie na tvár, sprievodné súťaže,  automatická účasť v tombole, fotoreport POZOR! Obmedzený počet štartujúcich

V  cene štartovného je: štartovné číslo, občerstvenie (guľáš, kofola), zabezpečená prvá pomoc, balíček v prípade dodržania termínu platby, automatická účasť v tombole, umývanie bicyklov, fotoreport

Upozornenie:
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Čas štartu:

 Kategória Baby o 11:00 hod.

Ostatné kategórie následne

 Kategória Ž - elite,  M – elite, Ž – hobby, M – hobby, M – 40+  o 11:30 hod

 Ceny:

 Kategórii Baby je nesúťažná, každý účastník dostane diplom a sladkú odmenu

 Prví traja v súťažnej kategórii Mikro, Mini, Dievčatá/ Chlapci a Ženy/ Muži obdržia víťazné trofeje, diplom, medaile

Tombola: hlavná cena pobyt na 1 noc pre 2 osoby s polpenziou a neobmedzeným vstupom do wellness a na kúpalisko KUPKO od nášho partnera AQUATERMAL STREHOVÁ.Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Značenie trate:

Podľa pravidiel: smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov (červeno-biele) a farebných smerových šípiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.

 

 Podmienky účasti:

 Pretekári v týchto kategóriách Baby, Mikro, Mini, Dievčatá/ Chlapci, junior/ juniorky môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

 V kategórii Baby  je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel. Cyklistická prilba je povinná!

Odstúpenie počas pretekov:

Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípade, ak:

-          predčasne odštartuje,

-          neprejde všetkými kontrolami na trati,

-          bude sa nešportovo správať,

-          bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou

Zdravotné zabezpečenie:      

Počas pretekov bude zabezpečená základná zdravotná pomoc.

 Iné:

 - Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu prípadne zrušenie pretekov

 - Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť

 - Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou

 - Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória Baby  aj odrážadlá)

 - Preteky sa konajú za plnej cestnej prevádzky.

 - Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, pri vklade 40 EUR, ktorý v prípade jeho neoprávnenosti prepadá v prospech usporiadateľa.

-  V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu živelnej pohromy, epidémie sa štartovné nevracia.

-  Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku sa nevracia.

Na stránke sa pracuje, údaje môžu byť pozmenené.

MAPA:

 

Príjazdová cesta: Haličská cesta - Športová ( po ľavej strane zimný štadión následne futbalový štadión) od hlavnej križovatky Haličská -Športová bude navádzacie značenie.