PROPOZÍCIE Novohradský pedál 2022

N O V O H R A D S K Ý  P E D Á L  2 0 2 2

Dátum konania pretekov: 19. júna 2022

Miesto štartu a cieľa:  Mestské kúpalisko Lučenec

Registrácia: od 08:00 do 10:30 hod.

Organizátor:  Vlastimil Duzbaba, tel: +421 907 181 838

Organizátor:  Mesto Lučenec

Technická pomoc:  Lubuša Uderianová, tel: +421 902 343 813

Stavba trate: Vlastimil Duzbaba

Výsledkový servis: dodávateľ elektronického merania časov -  ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o

Kategórie:

Pedál FAMILY kids 1 dospelý + 1 dieťa vo veku 7 - 10 rokov (2015 - 2012), dlžka trate 25km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 

Pedál FAMILY 1 dospelý + 1 dieťa vo veku 11 – 16 rokov (2011 -2006), dĺžka trate 25 km povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Junior  16 – 18 rokov (2004-2006), dĺžka trate 25 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Juniorky 16 – 18 rokov (2004-2006), dĺžka trate 25 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži HOBBY 19 - 39 rokov (2003-1983), dĺžka trate 25 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži HOBBY 40+ - 40 a viac rokov (1982 a skôr) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Ženy HOBBY – 19 - 39 rokov ( 2003 - 1983) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Ženy HOBBY 40+ - (1982 a skôr) - dĺžka trate 25 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Ženy E-BIKE25 – 19 a viac rokov  (2003 a skôr) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži E-BIKE25 - 19 a viac rokov (2003 a skôr) - dĺžka trate 25 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži ELITE 19-39 rokov, (2003-1983) dĺžka trate 50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži MASTERS 40-49 rokov (1982-1973) - dĺžka trate  50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Ženy ELITE  19 a viac rokov (2003 a skôr)- dĺžka trate 50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži SENIOR - nad 50 rokov (1972 a skôr) - dĺžka trate 50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

 

Prihlásenie na preteky: ONLINE:

Číslo účtu na úhradu štartovného je: IBAN: SK5711000000002610159771

     SWIFT / BIC: TATRSKBXXXX        Tatra Banka.

Variabilný symbol: uvádzať vygenerovaný prihlasovacím systémom

Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno/ mená pretekárov, za ktorých je platené štartovné.

Po úhrade štartovného doporučujeme si na registračnej stránke overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie.

V prípade problémov s prihlasovaním, alebo priradením úhrady štartovného, prosím, kontaktuje nás na e-mailovej adrese: pretekybike@centrum.sk alebo tel: 0907 18 18 38.

POZOR ! Online prihlásení pretekári, majú nárok na prezenčnú tašku.

Upozornenie: Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške! Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky!

Prihlásenie:   
Na preteky sa môžete prihlásiť do 12. júna 2022 do 20:00 hod. za zvýhodnené štartovné s nárokom na prezenčnú tašku v sume 18€ a 25€. Pedál FAMILY má štartovné 25€ s nárokom na prezenčnú ťašku pre dospelého aj dieťa. ( do poznámky uviesť meno dieťaťa )

Po 12.06. 2022 je možné sa prihlásiť už len na mieste pretekov vo výške 30,-eur bez prezenčnej tašky.

Zmena trasy a presun štartovného: do 8.5.2022 - 0€, od 9.5.2022 - 3€,

presun štartovného na inú osobu 5€

Prihlásenie na preteky:             Prvá vlna : od 18.04.2022 do 08.05.2022 – 18€

                                                 Druhá vlna: od 09.05.2022 do 12.06.2022 – 25€

                                                 Pedál FAmily: do 12.06.2022 – 25€

                                       NA MIESTE pre všetky kategórie:  30€  na mieste bez prezenčnej tašky do vyčerpania štartových čísel

                                               

Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky!!!

V  cene štartovného: nevratné štartové číslo s čipom, občerstvenie na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda), občerstvenie v cieli (voda),  jedlo a nápoj v cieli (guľáš, kofola), umývanie bicyklov, sprchy a WC, zabezpečená prvá pomoc, automatická účasť v tombole

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 30€ v hotovosti. Platba kreditnou kartou nie je možná!

V prípade zrušenia pretekov z dôvodu COVID-19 účtujeme manipulačný poplatok 5€.  Za porozumenie ĎAKUJEME!

Časy štartov:

Kategórie na 50 km o 11:00 hod (Muži ELITE, Ženy ELITE, Muži MASTERS, Muži SENIOR)

Kategórie 25 km o 11:15 hod: (Ženy hobby, Muži hobby, Muži hobby 39+, Junior, Juniorky, E-Bike, Pedál FAMILY/kids)

Ceny pre víťazov:

Prví traja z každej kategórie obdržia víťazné trofeje.

Tombola: Tombola prebehne po vyhodnotení pretekov.

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.

 

Podmienky účasti na pretekoch:

Certifikovaná cyklistická prilba je povinná pre každého pretekára! Odporúča sa horský bicykel.

Na preteky je dôležité, aby ste si priniesli aj zdravotný preukaz.

Zdravotný stav: podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže. Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko a za plnej cestnej premávky.

Škody: Organizátor nezodpovedá sa škody spôsobené pretekármi počas preteku a na celej trati.
Pretekári v kategóriách: Junior/ Juniorky môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

Pretekári od 15 do 18 rokov sú povinní, v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu, doložiť podpísaný písomný súhlas rodičov. Bez tohto súhlasu, aj v prípade uhradenia štartovného, im nebude umožnené štartovať na pretekoch.

Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

Mimo vyznačenej občerstvovacej stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad!     
Odstúpenie počas pretekov:

Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípadoch, ak:

 • pretekár predčasne odštartuje,
 • neprejde všetkými kontrolami na trati,
 • sa pretekár bude správať nešportovo,
 • jazdí so zloženou ochrannou prilbou,
 • neodhlási svoje odstúpenie z pretekov. (Náklady na jeho hľadanie v prípade nedodržania pokynov v propozíciách uhrádza sám pretekár.)

Zdravotné zabezpečenie: Počas pretekov bude pristavená sanitka a zabezpečená základná zdravotná pomoc.

Iné:

 • Preteky sa konajú za každého počasia!
 • Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť (podpísaná prihláška pretekára).
 • Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté a ani nimi spôsobené počas podujatia.
 • Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
 • Dodržiavať pokyny organizátorov na mieste pretekov, nevstupovať na vyznačené miesta, v prípade  úrazov a škody na majetku si toto uhrádza sám pretekár!
 • Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.
 • Štart na vlastné nebezpečenstvo.
 • V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, pandémie sa štartovné nevracia.
 • Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípadne zrušenia pretekov.
 • Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov sa nevracia.
 • Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, pri registračnom stanovišti a vklade 40€, ktorý v prípade jeho neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora.
 • Účastník podujatia berie na vedomie a dáva súhlas, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis, video-dokumentácia pre propagačné účely.
 • Fotografie a videozáznam pretekárov na našom podujatí môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach a na webovej stránke Cyklistika Lučenec a použité na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.

Parkovanie: Bezplatné v blízkosti štartu a cieľa.

Legenda: parkovanie P1 až P4 na Športovej ulici, červená šípka – príjazdová križovatka Haličská cesta

 

Mapa trate:

 

Na stránke sa pracuje, údaje môžu byť pozmenené.