propozície Novohradský pedál 2018

   Propozície k 4. ročníku pretekov na horských bicykloch & detskej TOUR

N O V O H R A D S K Ý    P E D Á L   2 0 1 8

 

Dátum konania pretekov: 20. mája 2018

Miesto štartu a cieľa:  Mestské kúpalisko Lučenec

Registrácia: od 08:30 do 10:30 hod.

Organizátor:  Vlastimil Duzbaba, tel: +421907 181 838

Spoluorganizátor:  Mesto Lučenec a ZŠ M.R. Štefánika Lučenec

Stavba trate: Vlastimil Duzbaba

Predseda organizačného výboru: Mgr. Veronika Danková

Výsledkový servis: dodávateľ elektronického merania časov

Detské kategórie:

Baby  4 a menej rokov - dĺžka trate 100m, povrch asfalt (môže byť aj odrážadlo)

Mikro 5 - 7 rokov - dĺžka trate ( cca 700), povrch tráva, terén

Mini 8 - 9 rokov, dĺžka trate ( cca 1400m), povrch tráva, terén

Chlapci/Dievčatá 10 - 16 rokov, dĺžka trate ( cca 5000m), povrch tráva, terén, asfalt

Hlavné kategórie:

Junior  16 – 18 rokov (2000-2002), dĺžka trate 25 km (27km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Juniorky 16 – 18 rokov (2000-2002), dĺžka trate 25 km (27km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži HOBBY  19 - 39  rokov (1979-1999)  - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži HOBBY 40+ - 40 a viac rokov (1978 a skôr) - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Ženy HOBBY – 19 a viac rokov (1999 a skôr) - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži ELITE 19-39 rokov, (1978-1999) dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži MASTERS 40-49 rokov (1969-1978) - dĺžka trate  50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Ženy ELITE  19 a viac rokov (1999 a skôr)- dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Muži SENIOR - nad 50 rokov (1968 a skôr) - dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Súťaž Lučenčanov v najpočetnejšej kategórii, ktorej sa môžu zúčastniť cyklisti bez rozdielu veku s trvalým pobytom v Lučenci. Trvalé bydlisko bude overené pri registrácii v deň pretekov ( nezabudnite si priniesť OP), pri nesplnení podmienky súťaže bude pretekár vyhodnotený len v rámci poradia vo svojej kategórii.

Prihlásenie na preteky: ONLINE:

Číslo účtu na úhradu štartovného je: IBAN: SK5711000000002610159771.

     SWIFT / BIC: TATRSKBXXXX        Tatra Banka.

Variabilný symbol: Uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMRRRR.

Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno/ mená pretekárov, za ktorých je platené štartovné.

Po úhrade štartovného je nutné vytlačiť si prihlášku a priniesť so sebou na registráciu v deň pretekov. Prihláška je zároveň dokladom o zaplatení. Bude Vám doručená na Váš e-mail.

V prípade problémov s prihlasovaním, alebo priradením úhrady štartovného, nedoručenia prihlášky na e-mail, prosím, kontaktuje nás na e-mailovej adrese: pretekybike@centrum.sk .

POZOR ! Online prihlásení pretekári, majú nárok na balíček.

Upozornenie: Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Pre detské kategórie:

Na preteky môžete prihlásiť svoje dieťa už iba na mieste a to 20. mája 2018 od 08:30 hod.  v sume 4 € okrem kategórie Baby, ktorá je bezplatná.

 !!! Počet štartujúcich v detských kategóriách je obmedzený !!!

Pre hlavné kategórie:          
 

Na preteky sa môžete prihlásiť už len na mieste a to  20.mája 2018 do 10:30 hod.

Zvýhodnené štartovné pre online registrovaných pretekárov: do 30. apríla 2018 s nárokom na balíček v sume 13 €. Do 14. mája 2018 s nárokom na balíček v sume 15€.

Po 14. máji 2018 je možné sa prihlásiť už len na mieste pretekov vo výške 20,-eur bez balíčka.

Prihlásenie na preteky: NA MIESTE:

Štartovné pre detské kategórie:     

  Kategória Baby - 0 €  

Kategória Mikro - 4 €

Kategória Mini - 4 €

Kategória Dievčatá/Chlapci- 4 €

V cene štartovného: štartovné číslo, nápoj, sladká odmena, zabezpečená prvá pomoc, Detská zóna - skákací hrad, maľovanie na tvár, sprievodné súťaže,... Automatická účasť v detskej tombole, prekážková cyklodráha a fotoreport.

Štartovné pre hlavné kategórie:    20€  na mieste bez balíčka

V  cene štartovného: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda), občerstvenie v cieli (voda),  jedlo a nápoj v cieli (guľáš, kofola - pivo), umývanie bicyklov, sprchy a WC, zabezpečená prvá pomoc, automatická účasť v tombole, fotoreport.

Časy štartov:

Kategória Baby o 11:00 hod. ostatné detské kategórie následne.

Kategórie na 50 km o 11:30 hod (Muži ELITE, Ženy ELITE, Muži MASTERS, Muži SENIOR)

Kategórie 25 km o 11:45 hod: (Ženy hobby, Muži hobby, Muži hobby 39+, Junior, Juniorky)

Ceny pre víťazov:

Kategória Baby je nesúťažná, každý účastník dostane diplom a sladkú odmenu.

Prví traja v súťažnej kategórii Mikro, Mini, Dievčatá/ Chlapci - diplom, medaile.

Dospelé súťažné kategórie obdržia víťazné trofeje.

Tombola: Tombola prebehne po vyhodnotení pretekov.

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Detské kategórie majú detskú tombolu.

Hlavná cena: Pobyt na 1 noc s polpenziou a neobmedzeným vstupom do wellness a na kúpalisko KUPKO od nášho partnera AQUATERMAL STREHOVÁ.

Podmienky účasti na pretekoch:

Certifikovaná cyklistická prilba je povinná pre každého pretekára!        
Štart je možný na bicykloch iba s ľudským pohonom. Odporúča sa horský bicykel.

V kategórii Baby  je dovolené používať aj odrážadlá a trojkolky okrem bicyklov.

Na preteky je dôležité, aby ste si priniesli aj zdravotný preukaz.

Pretekári v kategóriách: Baby, Mikro, Mini, Dievčatá/ Chlapci, Junior/ Juniorky môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

Pretekári od 15 do 18 rokov sú povinní, v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu, doložiť podpísaný písomný súhlas rodičov. Bez tohto súhlasu, aj v prípade uhradenia štartovného, im nebude umožnené štartovať na pretekoch.

Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

Mimo vyznačenej občerstvovacej stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad!     
 

Odstúpenie počas pretekov:

Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípadoch, ak:

 • pretekár predčasne odštartuje,
 • neprejde všetkými kontrolami na trati,
 • sa pretekár bude správať nešportovo,
 • jazdí so zloženou ochrannou prilbou,
 • neodhlási svoje odstúpenie z pretekov. (Náklady na jeho hľadanie v prípade nedodržania pokynov v propozíciách uhrádza sám pretekár.)

Zdravotné zabezpečenie: Počas pretekov bude pristavená sanitka a zabezpečená základná zdravotná pomoc.

 Iné:

 • Preteky sa konajú za každého počasia!
 • Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť (podpísaná prihláška pretekára).
 • V prípade, že pretekár nedonesie na registráciu vytlačenú prihlášku, ktorá je zároveň dokladom o zaplatení, nebude mu umožnené štartovať na pretekoch.
 • Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté a ani nimi spôsobené počas podujatia.
 • Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
 • Dodržiavať pokyny organizátorov na mieste pretekov, nevstupovať na vyznačené miesta, v prípade  úrazov a škody na majetku si toto uhrádza sám pretekár!
 • Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.
 • Štart na vlastné nebezpečenstvo.
 • V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, epidémie sa štartovné nevracia.
 • Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípadne zrušenia pretekov.
 • Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov sa nevracia.
 • Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, pri registračnom stanovišti a vklade 30€, ktorý v prípade jeho neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora.
 • Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis.
 • Fotografie a videozáznam pretekárov na našom podujatí môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach a na webovej stránke Cyklistika Lučenec a použité na propagáciu podujatia bez nároku na honorár
 
Parkovanie: bezplatné v blízkosti štartu a cieľa
Legenda: parkovanie P1 až P4 na Športovej ulici, červená šípka – príjazdová križovatka Haličská cesta 
 
 
Mapa trate:

Na stránke sa pracuje, údaje môžu byť pozmenené.